Klantenservice: 010 - 450 61 13, info@sasbenelux.nl Bereikbaar tussen 08:30 en 17:00

Algemene leveringsvoorwaarden van SAS Benelux B.V.

Artikel 1 – Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: SAS Benelux B.V., verder te noemen Gebruiker van de algemene
voorwaarden
Koper: de wederpartij van Gebruiker, handelend in de uitoefening van
beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de (ver)koopovereenkomst tussen Gebruiker en Koper,
inhoudende het verkopen en leveren van bedrijfsproducten

Artikel 2 – Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere
aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gebruiker en een Koper waarop
Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van
deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen
eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van
Gebruiker en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij
deel uitmaken van de voorwaarden van Gebruiker.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig
zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Koper zullen
alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen
1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Gebruiker in catalogi,
brochures etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het
plaatsen van een opdracht door de Koper. Een individuele prijsopgave aan de
Koper bindt Gebruiker uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien
de Koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk
aanvaardt.
2. Een overeenkomst tussen Koper en Gebruiker komt slechts tot stand indien
en voorzover Gebruiker een opdracht van Koper schriftelijk of per e-mail
aanvaardt of door Gebruiker uitvoering aan een opdracht wordt gegeven,
tenzij Koper met andere middelen bewijst dat Gebruiker de opdracht van
Koper onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Gebruiker heeft het
recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de
voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
Artikel 4 – Levering
1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot
achter de eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een
normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke
bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor
rekening van de Koper. Het risico van de zaken gaat over op Koper op het
moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden
aangeboden.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze
bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem
volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Indien
Koper, ondanks sommatie van Gebruiker de zaken niet binnen drie maanden
en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Gebruiker het recht de zaken aan
derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies
aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden
om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Gebruiker
gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
4. Gebruiker behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te
leveren en te factureren alsmede tot meer- of minderlevering van 10% bij op
speciale bestelling vervaardigde goederen.
5. Indien op verzoek van Koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd,
dan is Koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande
kosten.
6. Gebruiker is gerechtigd de eventuele aan hem doorbelaste extra kosten bij
Koper in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door
omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
7. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Koper in het kader van
uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan
Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze
indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de Koper Gebruiker schriftelijk ingebreke
te stellen.

Artikel 5 – Retournering, reclamering
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in
ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij
behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de
eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na
levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken
of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3
maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht
tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige
zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke
toestemming van Gebruiker op de wijze zoals door Gebruiker aangegeven
4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft
geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken
van dezelfde bestelling.
5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden
afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen
grond voor reclamering opleveren.
6. Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laten zijn
betalingsverplichtingen jegens Gebruiker onverlet.
7. Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van
de aan de Koper in rekening gebrachte koopprijs.

Artikel 6 – Prijzen
1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting
2. Tenzij anders overeengekomen wordt voor orders met een netto
goederenwaarde beneden het aangegeven bedrag welke verschilt per
productgroep een bijdrage in de bezorg- en/of orderkosten doorberekend.
3. Tenzij anders is overeengekomen vindt de uitlevering van de eerste order
na vooruitbetaling plaats.
4. Gebruiker behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen
of verpakkingen op voorschrift van Koper voor rekening van Koper te brengen.
5. Indien toeleveranciers van Gebruiker hun prijzen verhogen is Gebruiker
gerechtigd de door hem met Koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig
te verhogen.
6. Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken
moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een
intercomunitaire levering of anderszins), staat Koper er voor in dat hij in het
desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de
toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
vrijwaart Koper Gebruiker voor schade als gevolg van facturen die ten
onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
7. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere
mailuitingen zijn samengesteld kan Gebruiker voor abusievelijk onjuiste
gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan
geen verplichtingen van Gebruiker ontlenen.

Artikel 7 – Betaling / incassokosten
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde
zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van
Gebruiker zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door
hem aan Koper is kenbaar gemaakt.
2. Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de
Wet gerechtigd is.
3. Tenzij anders overeengekomen, betaalt Koper aan Gebruiker het
factuurbedrag betreffende geleverde zaken en diensten binnen veertien dagen
na factuurdatum in geval dit bedrag €. 2.500,00 (exclusief omzetbelasting) of
minder beloopt; en
– 50% op de datum dat de bestelling wordt geplaatst,
– 50% binnen 14 dagen na factuurdatum, in geval het factuurbedrag hoger is
dan €. 2.500,00 (exclusief omzetbelasting).
4. Gestelde termijn is Koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in
mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper zonder dat daartoe een
ingebrekestelling vereist is in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke
rente verschuldigd.
Tevens heeft Gebruiker alsdan het recht aan Koper alle eventueel door
Gebruiker te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in
rekening te brengen.
Deze laatste worden gesteld op vijftien procent (15%) van het verschuldigde
bedrag. Dit met een minimum van € 150,00. Een en ander onverminderd de
overige aanspraken van Gebruiker op vergoeding van kosten en
schadevergoeding.
7. Door Koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die
vorderingen die Gebruiker op Koper mocht hebben ten aanzien waarvan
Gebruiker geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter
voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening
van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al
vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering
of factuur.
8. Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Gebruiker het recht bij
volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.
9. Gebruiker staat tot Koper niet in een rekening-courant verhouding.
10. Indien door Gebruiker om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het
verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds
een fataal karakter.

Artikel 8 – Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke
gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken
zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik te
tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding
heeft gemaakt aan Gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3
maanden na levering.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Gebruiker
de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake
van het gebrek door Koper, naar keuze van Gebruiker, vervangen of
zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu
de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom aan
Gebruiker te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan
als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Gebruiker, Koper of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben
aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een
derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent
van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen
niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de
bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is
vertraagd.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker
op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Indien door Gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de
aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze
voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag,
althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het
bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te
verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet
aan Gebruiker
toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 11 – Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Gebruiker geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker
worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker
zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
overeenkomst.

Artikel 12 – Vrijwaringen
1. De Koper vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking
tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen
of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien Koper aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker
toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen,
tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is
overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Gebruiker tot stand
gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere
materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Gebruiker,
ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij
anders is overeengekomen.
4. Alle door Gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn
uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door
hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht,
tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.

Artikel 14 – Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin
heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Koper is Nederlands recht
van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel te Rotterdam.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals
die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Bijwerken van …
  • Geen producten in je winkelmand.